El Centre de Formació Colomercompta amb tots els recursos materials i infraestructures necessàries per dur a terme una formació adequada i de qualitat: recepció, despatxos, sala de professors/biblioteca, aules teòriques, aules tallers, magatzem i lavabos (un de normal i un d’adaptat per minusvàlids).