El CENTRE DE FORMACIÓ COLOMER pretén aconseguir amb la seva activitat els següents objectius fonamentals:

 • La satisfacció dels seus clients - alumnes, a través de la realització
  d’accions formatives eficaces i amb garanties d’èxit com a resultat dels
  serveis de formació realitzats amb un alt grau d’excel·lència professional.
 • El control i la reducció de les disconformitats internes.
 • El control de l’assistència per part dels alumnes a classe.
 • La millora contínua dels processos.

Per aconseguir els objectius fonamentals mencionats, el CENTRE DE FORMACIÓ COLOMER agafa com a referència una sèrie de principis i valors que han de servir d’orientació i guia genèrica tant a nivell d’organització com d’actuació i comportament.

Aquests principis i valors es poden resumir així:

 • Orientació al client-alumnat: satisfacció de les seves necessitats i requeriments (per la seva posterior aplicació en l’àmbit professional de l’alumnat).
 • Orientació a la qualitat i el servei: els serveis en les seves diferents facetes s’han de realitzar i desenvolupar tenint com a principi general la realització d’una formació de qualitat, professional i amb el servei acordat amb el client – alumnat.
 • Eficàcia i eficiència. El CENTRE DE FORMACIÓ COLOMER ha de desenvolupar les accions formatives amb eficàcia i eficiència, orientant a les activitats pertinents a les finalitats i objectius corresponents.

I en àmbit general:

 • Respecte a la legislació, normes i marc legal, fiscal, laboral, ambiental i social en general d’aplicació – respecte a les persones i contribució al
  desenvolupament personal i professional dels mateixos, compatible amb
  els recursos i condicionants del CENTRE DE FORMACIO COLOMER.

En el marc dels objectius i principis reflectits, el CENTRE DE FORMACIÓ COLOMER estableix un sistema de gestió de qualitat i assumeix que pel seu fidel compliment es requereix el compromís i la participació de tot el seu personal. Per tal de que s’aconsegueixi és necessària l’adequada aplicació del present Manual, dels procediments generals i dels procediments específics, elaborats pel tractament de tots els aspectes relacionats amb la qualitat, per lo qual és una preocupació permanent de la Direcció la formació continuada del personal, la verificació del compliment de les disposicions establertes i la actualització del Manual i procediments per adequar-los a la consecució dels objectius previstos. Tot el seu personal i alumnat, s’han de considerar des d’ara requerits a complimentar la política de qualitat i han d’estar convençuts de la necessitat d’assumir una mentalitat encaminada cap a un constant esforç de millora.