Què són els Certificats de Professionalitat (CP)?

És un tipus de formació dirigida especialment a persones desocupades. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Els Centre de Formació Colomer SL imparteix Certificats de Professionalitat tant de Nivell 1 com de Nivell 2

La formación que imparte COLOMER en este tipo de cursos son itinerarios formativos homologados de nivel 1 y nivel 2 Los REQUISITOS para acceder a una formación de Certificados de Profesionalidad de NIVEL 1 son:

No es necesario tener titulaciones o realizar pruebas especícficas para poder acceder

Los REQUISITOS para acceder a una formación de Certificados de Profesionalidad de NIVEL 2 són:

Tener un título de la ESO o equivalente/superior (sino es así se tiene que realizar una prueba específica de conocimientos generales o demostrar experiencia profesional)

Los cursos son subvencionados por el Servicio de Ocupación de Cataluña y el Fondo Social Europeo.

El CP es un itinerario que está formado por unidades de competencia, cada unidad de competencia puede estar dividida en módulos formativos y estos si superan las 90 h. de duración, han de estar divididos en unidades formativas. Cada CP está regulado por un Real Decreto que marca, entre otros requisitos, la cantidad de unidades de competencia, módulos formativos y unidades formativas que se tienen que realizar.